Verkoopsvoorwaarden - Privacy 

Factuurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Offertes:

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig gedurende 30 dagen. Na het verstrijken van deze periode kan een loutere aanvaarding niet tot een overeenkomst leiden, behoudens ons uitdrukkelijk akkoord. Verbintenissen zijn niet overdraagbaar tenzij met onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.

Facturatie:

De prijs voor levering en/of plaatsing van grafstenen wordt steeds volledig gefactureerd voorafgaand aan uitvoering om de klant de mogelijkheid te geven deze mee op te nemen in de aangifte van nalatenschap. Deze facturen zijn als volgt betaalbaar: 75 % voorschot binnen de 14 dagen na factuurdatum en het restant binnen de 14 dagen na uitvoering.

Alle overige facturen zijn volledig betaalbaar op de zetel van de vennootschap binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebrek aan betaling van de schuld binnen de termijn van 14 dagen als opgenomen in art. XIX.2, §1 WER zijn door de klant verschuldigd:

  • vanaf de kalenderdag na verzending van de herinnering aan de klant: verwijlinteresten tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en
  • een forfaitaire vergoeding, waarvan het bedrag gelijk is aan:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Leveringstermijnen:

Behoudens andersluidend beding zijn alle leveringstermijnen louter indicatief. Overschrijding van indicatieve termijnen kan dan ook geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Eventuele bindende leveringstermijnen betreffen slechts middelenverbintenissen en worden steeds van rechtswege met een overeenstemmende duur verlengd ingeval van jaarlijkse vakantieperiodes, overschrijding betalingstermijn door de klant, alsook omstandigheden welke zich voordoen buiten onze wil en een vertraging met zich meebrengen, ongeacht of deze omstandigheid overmacht uitmaakt of niet (zoals bijvoorbeeld wanprestaties van de klant, nevenaannemers, uitvoeringsagenten, leveranciers of onderaannemers). Bovendien is onze aansprakelijkheid voor eventuele overschrijding van bindende termijnen steeds beperkt tot maximaal 10 % van de overeengekomen prijs.

Onderaanneming:

Het is ons steeds toegestaan beroep te doen op onderaannemers.

Aansprakelijkheid:

Al onze verbintenissen zijn middelenverbintenissen.

De klant is verplicht de door ons geleverde prestaties (zowel levering van goederen als van diensten) nauwkeurig te controleren. Onze prestaties worden aanzien als aanvaard bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de 30 dagen na het uitvoeren van de prestatie. Ook ingebruikname en volledige

betaling van de factuur gelden als aanvaarding. Elke aanvaarding dekt de gebreken die zichtbaar waren op dat ogenblik.

Onze aansprakelijkheid voor niet-zichtbare gebreken in verkochte goederen, is beperkt tot de aansprakelijkheid voorzien in art. 1649bis-1649nonies oud BW.

Onze aansprakelijkheid voor niet-zichtbare gebreken in geleverde diensten is beperkt tot 6 maanden na aanvaarding.

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot directe en voorzienbare schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse, dan wel onrechtstreekse, materiële, dan wel immateriële gevolgschade en onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het factuurbedrag (excl. BTW) dat aangerekend werd voor de prestatie waarop onze aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle aansprakelijkheidsbeperkingen gelden zowel voor lichte, als voor zware fouten, doch zijn niet van toepassing in geval van opzet of aantasting van de fysieke integriteit van een persoon.

Eigendomsvoorbehoud:

Verkochte goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant bij levering.

Informatie over grafstenen:

De klant wordt erop gewezen dat grafstenen natuurproducten zijn. Dit betekent dat geen twee grafstenen hetzelfde uitzicht hebben. De verkoop van grafstenen kan dan ook niet aanzien worden als een verkoop op staal. Er zijn steeds kleurverschillen of afwijkingen mogelijk ten aanzien van getoonde stalen. Grafstenen kunnen ondermeer witte fonteinen, aders, mineralen, vlekken, vlammen en andere vervormingen vertonen. Wanneer een werk uit meerdere stukken bestaan, kunnen deze kleur- en structuurverschillen vertonen. Deze elementen zijn eigen aan het product en maken geen gebrek uit. Wij zijn er dan ook niet voor aansprakelijk.

De klant wordt er eveneens op gewezen dat grafstenen aan de onderzijde "hol" zijn. Zij zijn dus dikker aan de randen. Ook dit element maakt geen gebrek uit. Wij zijn er dan ook niet voor aansprakelijk.

Grafstenen mogen niet gereinigd worden met bleekwater, javel of gelijkaardige producten.

Toepasselijk recht en bevoegdheid:

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van de plaats waar wij onze maatschappelijke zetel hebben bevoegd.

Privacy

Deze Privacy verklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.
FRANKEN UITVAARTZORG BV, BE 0744.586.054, Koerselsebaan 37, 3550 Heusden-Zolder België (hierna DE ONDERNEMING), verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@frankenuitvaartzorg.be.
Voor bijkomende informatie over privacy en bescherming van data kan u terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel Privacycommissie genoemd) via de link : https://www.privacycommission.be/nl.
Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.
Art. 1 : Algemeen
DE ONDERNEMING leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijkelevenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na.
Tevens stelt DE ONDERNEMING zich middels huidige privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
Art. 2 : Verwerkingsdoeleinden
DE ONDERNEMING verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Art. 3 : Persoonsgegevens
3.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres.
Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding)
Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
Categorie 4: via cookies;
Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling;
3.2. DE ONDERNEMING kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
3.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie infra.
Art. 4 : Doeleinden en rechtsgrond(en) van de verwerking
4.1. Algemene doeleinden:
DE ONDERNEMING zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van DE ONDERNEMING om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 4: met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
4.2. Direct marketing en google analytics:
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan DE ONDERNEMING uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot DE ONDERNEMING, haar producten en/of diensten. DE ONDERNEMING kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door DE ONDERNEMING bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door zich uit te schrijven (via de link).
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Indien DE ONDERNEMING gebruik maakt van Google Analytics geeft zij geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt DE ONDERNEMING te weten hoe haar website en eventuele apps gebruikt worden en kan zij deze verbeteren.
Google Analytics informatie: Privacybeleid - Afmelden.
4.3. Doorgifte aan derden:
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van DE ONDERNEMING geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
DE ONDERNEMING zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
4.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat DE ONDERNEMING uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.
Artikel 5 - Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen DE ONDERNEMING en U en alleszins gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
Artikel 6 - Uw rechten
6.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat DE ONDERNEMING van Uw persoonsgegevens maakt.
6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DE ONDERNEMING. Daarnaast heeft U steeds het recht om DE ONDERNEMING te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
6.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door DE ONDERNEMING verwerkt worden te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
6.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om ten allen tijde die toestemming in te trekken.
6.6. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door DE ONDERNEMING daartoe te contacteren, hetzij per e-mail (zie hoger), per post naar DE ONDERNEMING (zie hoger) of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
6.7. Automatische beslissingen en profilering:
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profilering (de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarmee persoonlijke aspecten van personen worden geëvalueerd om voorspellingen over die personen te doen) en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
6.8. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid
7.1. DE ONDERNEMING heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
7.2. In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Artikel 8 - Toegang door derden
Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers/medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en medewerkers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
Artikel 9 - Aangifte Privacycommissie
Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
Artikel 10 - Cookies
Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van DE ONDERNEMING en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door DE ONDERNEMING gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden via volgende pop-up :
Pop-up Cookie-waarschuwing:
Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met DE ONDERNEMING op, hetzij per e-mail, per post, of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Artikel 11 - Bezorgen van uw gegevens aan de familie

Als u het formulier condoleren invult bezorgen wij (FRANKEN UITVAARTZORG BV) uw gegevens aan de nabestaanden waarvoor u het formulier hebt ingevuld. Door het formulier condoleren in te vullen verklaard u akkoord te gaan hiermee.